top of page
  • Yazarın fotoğrafıS.Ergül

Disable SMB1

Merhabalar,

aşağıdaki scriptimiz ile clientlarınızda SMB1 disable konuma getirebilirsiniz.


@echo off
rem exıt 0 kodu ilgili register keyin değitirildiğini belirtir.
rem exit 5 kodu ilgili keyin zaten mevcut olduğunu belirtir.

FOR /F "tokens=3* delims=	 " %%A IN ('REG QUERY "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v SMB1') DO SET SMB1value=%%A
ECHO SMB1=%SMB1value%
if %SMB1value%==0x1 goto chng
if %SMB1value%==0x0 goto alrd
:chng
CLS
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v SMB1 /t REG_DWORD /d 0 /F
exit /b 0

:alrd
cls
echo Server Message Block SMB1 version is already set as DISABLE
exit /b 513 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page